top of page

תקנון האתר

1. אתר "החברה לחקלאות עירונית" (להלן: "האתר") המצוי בבעלות החברה לחקלאות עירונית בע"מ חל"צ  (להלן: "החברה") מציע לגולשים ברשת האינטרנט (להלן: "המשתמשים") מידע בתחומים שונים, לרבות בתחום החקלאות העירונית (כלל המידע באתר יקרא להלן- "המידע"), המצוי בחלקו בבעלות החברה ובחלקו בבעלות צדדים שלישיים, אשר נתנו לחברה הרשאה לעשות בו שימוש (להלן: "הספקים").
השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשים לאמור בתקנון זה. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחת. שימוש באתרי אינטרנט אחרים השייכים לחברה ו/או פועלים בשיתוף פעולה איתה, באמצעות קישורים ו/או דפי אינטרנט משותפים, כפופים להוראות תקנון זה, כמו גם להוראות תקנוניהם.

2. חלק מן השירותים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ו/או בתשלום לחברה ו/או לגורמים אחרים הפועלים בשיתוף פעולה עם החברה. במקרה כאמור, עליך לפעול בהתאם להוראות הרישום ו/או הגביה של החברה ו/או הגורמים האחרים, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכנם, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בפרטים שנמסרו על ידך. לידיעתך, הגשת פרטים אישיים כוזבים מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז-1977 והינה אסורה מכל וכל. המשתמש פוטר בזאת את החברה מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה נעשית על ידי החברה. * הנך אחראי לשמור על פרטי ההתחברות שבחרת (לרבות שם פרטי, שם משפחה וכתובת דאר אלקטרוני) עבור הכניסה לשירות בסודיות ולדווח לחברה לחקלאו עירונית בע"מ חל"צ במקרה שבו תגלה שמישהו עשה בהם שימוש ללא הסכמתך. העניין חשוב, מאחר ואתה עלול להיות אחראי לשימוש שיעשה בהם (כולל לתשלום עבור שירותים), אפילו אם נעשה ללא הסכמתך. * הנך מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של אחר. * ככל שהחברה תסבור כי פעילותך או אופן שימושך באתר לא עולה בקנה אחד עם תנאי השימוש המפורטים במסמך זה או שיש בהם להפר הוראות כל דין, קשת תהא רשאית למנוע ממך גישה לשירותים ו/או לבטל סיסמתך ו/או לפעול בכל דרך אחרת ביחס לשירותים הטעונים הרשמה כאמור, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3. האתר מוצע למשתמשים כמות שהוא והחברה לא תישא בכל אחריות להתאמתו ו/או להתאמת המידע לצרכיך ו/או למטרותיך. באחריותך לבצע בדיקות נוספות ולקבל יעוץ מקצועי מתאים, במידת שהנסיבות מצריכות זאת. מוסכם בזאת, כי ביחס לפרסומים פיננסיים ו/או עסקיים ו/או כלכליים, ככל שיהיו, אין באמור בהם משום יעוץ ו/או מתן חוות דעת. החברה אינה אחראית לכל שימוש שהינך עושה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ובשירותים המוצעים באתר ו/או להסתמכותך עליהם והינך אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהינך עושה או תעשה בהם ו/או להסתמכותך עליהם.

4. הספקים והחברה אינם אחראים לזמינות המידע, לתוכן, לצורה, לשלמות, לעדכניות, לחוקיות ולדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקוי בדרך העברתו, לתוכנו של המידע, לאי התאמת הנתונים שיתקבלו במחשב החברה, לנתונים המתקבלים במחשב המשתמש, לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו למשתמש או לצד ג' כלשהו. המשתמש פוטר בזה את הספקים והחברה מכל נזק כאמור גם אם האחריות בגינו חלה עליהם על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזיקין, לרבות עוולת הרשלנות. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו, מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותה לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותך.

5. המידע המופיע באתר כולל גם מידע שמתפרסם באתר על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית למידע שמתפרסם על ידי המשתמשים והוא אינו נעשה מטעמה. החברה לא תישא בכל אחריות למידע, מודעות או כל הצעות שיתפרסמו באתר מטעם המשתמשים או לכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה ו/או הסתמכות עליו.

6. החברה אינה מתחייבת, כי השימוש במידע באתר לא יופרע, ינתן כסדרו, בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים. החברה והספקים פועלים במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם על אף האמור ייתכן ויחול ליקוי ו/או טעות ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו אליך.

7. החברה והספקים, לרבות מנהליהם, עובדיהם וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או הסתמכות עליו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג' כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

8. החברה רשאית לשלוח אליך קובץ זיהוי, שיאפשר לנו לזהות את המחשב ממנו אתה מתקשר אלינו (Cookie) וכן להשתמש במידע המופיע בקובץ זה. הפרטים שנמסרים על ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך יישמר במאגר המידע של החברה ו/או של הוצאת עיתון הארץ בע"מ, והן יעשו בו שימוש בכפוף להוראות כל דין. לידיעתך, אינך חייב למסור פרטים כלשהם לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצונך בלבד.

9. החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו על ידך במועד ההרשמה לאתר ו/או בעת השימוש באתר על מנת ליצור עימך קשר ולעדכן אותך בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עימם תתקשר החברה. בנוסף, החברה רשאית לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה אותך בשמך או בפרטי זהותך.

10. מובהר בזאת, כי זכות השימוש במידע נתונה לך בלבד, למטרת שימוש אישי, פרטי ולא מסחרי, וכי אינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו. החברה רשאית להגביל או לחסום לאלתר את המידע בפני משתמש, באופן זמני או קבוע, במידה והמשתמש השתמש במידע בניגוד לדרישות כל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת.החברה רשאית למסור את פרטיו האישיים של המשתמש לרשויות מוסמכות או לצדדים שלישיים, במידה ועל פי שיקול דעתה, הנסיבות מצריכות זאת.

11. הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותים המוצעים באתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר. הינך מתחייב שלא לפגוע בחברה או במשתמשים אחרים של האתר או ברשת האינטרנט בכלל, ובכלל זה הינך מתחייב להימנע מכל פגיעה ביכולתם ליהנות או להשתתף בשירותים הניתנים באתר. איסור זה כולל גם משלוח דואר זבל, מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל נסיון למסור מידע או להציע שירותים שהמשתמשים או החברה אינם מעוניינים בהם. הינך מתחייב להימנע לחלוטין מנסיון לאיסוף מידע על האתר באמצעות תוכנות מחשב וכן להימנע מעריכת שינויים בלתי מורשים בקוד התוכנה של האתר.

12. אין לפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים כמפורט באתר, ואין לפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת ואין לשכפל, לצלם, להעתיק ו/או להדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא. כן, אין לאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.

13. כל העתקה, הפצה, משלוח, שידור או פרסום של מידע ו/או פריט תוכן כלשהו המוצג באתר ו/או אשר הוצג בעבר באתר ו/או המאוחסן בבסיס הנתונים של האתר אסורים בהחלט אלא אם ניתן לכך אישור רשמי ומפורש, וכן נתנה לכך הסכמת ברורה של נציג רשמי ומוסמך של החברה מראש ובכתב.

14. זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קנין רוחני אחר במידע הינם בבעלות החברה ו/או הספקים ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע.

15. האתר מפעיל דיוור של עלון אלקטרוני המדוור אך ורק למי שאישר מראש קבלתו. מקבל הדיוור רשאי להסיר עצמו בכל שלב וזאת בלחיצה על הקישור המיועד לכך בתחתית העלון בלבד! אין אפשרות להתחייב להגיב ו/או להסיר בקשות להסרה אשר נשלחו באמצעות Reply לעלון האלקטרוני או בכל דרך אחרת שאינה לחיצה על קישור ההסרה.

16. האתר מאפשר לגולשים להוסיף מידע, תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין במידע, תגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- "התגובות"). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן ו/או מהסתמכות שלו עליהן. המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.
מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה. בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מתחייב כי הינו בעל מלוא זכויות החוקיות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, בתגובות, כי הוא רשאי למוסרם לחברה לצורך פרסום באתר, וכי הוא רשאי ליתן לחברה זכויות שימוש בהן כדלקמן. בעצם מסירת התגובות לחברה, המשתמש מקנה לחברה, באופן בלתי חוזר, רשיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, לעשות בתגובות ו/או בחלק מהן, ללא צורך במתן קרדיט למשתמש או בקבלת הסכמה נוספת מצידו, כל שימוש חוקי, לרבות שימוש חוזר ונשנה, ובכלל זה הענקת רשיונות משניים, יצירת עבודות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שינוי, שיכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, איחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של התגובות ו/או חלק מהן, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

17. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לאתר, לרבות השירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בענין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

תקנון הרכישה באתר

מבוא

 

הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה ולתנאי השימוש באתר לעיל ולהלן.

בתקנון זה: מוצרים ו/או שירותים – כל המוצרים הנמכרים באתר ובחנות הוירטואלית באתר, לרבות מנויים או כל שירות נוסף שיתווסף לאתר מעת לעת.

הנך רשאי לבצע פעולת רכישה באתר באם הנך מעל גיל 18 וברשותך כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן. 

בעצם קנייתך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את תנאי השימוש לעיל והתקנון והסכמת לו.

אופן ביצוע הזמנה
לאחר שביצעת את ההזמנה תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך. לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
רק לאחר שהחברה תסיים לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ותקבל את אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי.

החיוב מתבצע עפ"י פרטי כרטיס האשראי המצויים במערכת האתר.
כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר,כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך.

אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, יהא החברה רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, הרי שלעתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. אם המוצרים חסרים, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון.

אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית.

אופן ביצוע התשלום
באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש למלא במקום המיועד לכך.

אבטחה

כל אזורי האתר בהם קיימת הזנת פרטי כרטיס אשראי ופרטים אישיים , מאובטחים בטכנולוגיית SSL . פרוטוקול SSL  הינו סטנדרט בינלאומי המאפשר הצפנה של מידע העובר בין השרת לדפדפן. באזורים המאובטחים כאמור יופיע סימול של מנעול המעיד על כך שהאזור מאובטח.

מועדי אספקה

 1. זמני האספקה הינם:  14 ימי עבודה.  

 2. חישוב ימי העבודה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים.

 3. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא,  ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאים מפעילי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

 4. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות שליחים. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

 5. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים, ובכפוף לרשימת הישובים בהן מתבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל.

מחירים ותשלומים

 1. החיוב יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכל כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר.

 2. החברה רשאית לשנות את מחירי המוצרים ו/או השירותים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שיושלם תהליך ההזמנה.

 3. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

אחריות

 1. יובהר כי החברה איננה היצרן או היבואן של המוצרים הנמכרים באתר, אלא אם צוין שהמוצר יוצר על ידי החברה.

 2. אחריות למוצרים, באם קיימת כזו ו/או באם מדובר במכשיר אשר מטבעו חלה עליו אחריות לתקינותו, ניתנת ע"י ספק המוצר ו/או היבואן, לפי העניין.

 3. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים חלה על החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש. על הרוכש להביא את המוצר לכתובת החברה.

 4. לארגון אין אחריות על איכות הצמחים ועל קצב הצמיחה שלהם באף שלב. 

ביטול עסקה

 1. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 ימים מיום קבלתם, כשהם ארוזים באריזתם המקורית וסגורים בסגירת היצרן ולא נעשה בהם שימוש וזאת בהודעה בכתב בלבד למייל: info@urbanfarming.org.il

 2. החזר כספי יינתן בקיזוז 5% (דמי ביטול) מערך המוצר או 100 ₪ לפי הנמוך.

 3. לאחר בירור פנייתך, יש להחזיר את המוצר באמצעות הדואר לכתובת משרדי הארגון. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם (לא כולל דמי משלוח), ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). אם המוצר נבדק על ידי גורם מטעם מפעילי האתר או הספק ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, באריזתו החדשה והמקורית וסגור בסגירת ספק, לרבות כל מרכיבי המוצר והאריזה - הזיכוי יהיה יחסי לערך המוצר שהוחזר, בניכוי הוצאות או התחייבות בשל משלוח, אריזה, או כל הוצאה או התחייבות אחרת שהוציאו מפעילי האתר.

 4. במקרה בו המוצרים אותם קיבלת לא היו תקינים בעת קבלתם, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול.

 5. במקרה של תקלה שאינה במסגרת האחריות הדורשת ביקור, תינתן הצעת מחיר להגעת איש מקצוע.

 6. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981

 

תנאים נוספים

 1. הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת ההזמנה, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של האתר, מפעילי האתר לא יעבירו את פרטיך האישיים לאף גורם אחר זולת לספקים וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר.

 2. החברה יהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים , הנחות, וקופונים.

 3.  כל מקרה אשר בו, מחמת "כוח עליון", נבצר יהא לנהל את האתר כתיקנו, לספק המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהיו מפעילי האתר רשאים לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם,בסעיף זה "כוח עליון" משמעו - לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

 4. מפעילי האתר שומרים את הזכות לסגור את האתר ו\או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה ו/או באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או נגרמה תקלה טכנית באתר.

 5. כל המוצרים הינם באחריות הספקים ו/או היבואנים.

 6.  נכונות האמור לגבי המוצרים, על גבי המוצרים והסברים המלווים כל מוצר ומוצר הינם מטעם הספקים ובאחריותם ואין למפעילי האתר כל אחריות לגבי  נכונות ו/או אמיתות ו/או יעילות האמור בהם .

 7. באם הנך מתכוון לרכוש בחנות : ויטמינים, מינרלים תוספי מזון למיניהם וכו' , עלייך להיוועץ עם רופא או בעל מקצוע בתחום, בטרם רכישה.

 

bottom of page