top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

בית הספר להכשרת חקלאים עירוניים

קורסים לקבוצות

יזמות וחדשנות דרך חקלאות עירונית

.קורס להתנעת יוזמות בתחום החקלאות המתקדמת ובעולם הקיימות
.על הקמת פרוייקטים ויישומם

קורס למגדלים הביתיים

קורס למידה והתנסות בכל הכלים והידע על מנת לגדל בהצלחה צמחי מאכל בבית

קורס להכשרת מדריכים לחקלאות עירונית

קורס להכשרת מדריכים - קבלת ידע וכלים בחקלאות עירונית, ואיך מעבירים את הידע הלאה
.התנסות פרקטית ואפשרויות תעסוקתיות בתחום

bottom of page