top of page

הנגשת מוצרים ותוצרת חקלאית

כחלק מקידום התחום, שמנו למטרה להנגיש לתושבים ולבעלי עסקים תוצרת חקלאית איכותית בעלת ערכים תזונתיים גבוהים וחיי מדף ארוכים יותר מהמקובל.
בשלב בו התושבים יטעמו את התוצרת המקומית שאנו מגדלים ויכירו את היתרונות של גידול המזון בעיר, נוכל לעודד תעשייה מקומית של חקלאות.

חקלאי מנהל תכנון - עיריית תל אביב.jpg
  • בפרויקטים הממוקמים בבית חנה, יחידת הרכב של עיריית תל אביב ואוניברסיטת תל אביב, העוברים והשבים במקום קוטפים מפרי המערכות לסלט טרי או ישר לתוך כוס התה המהבילה.

  • המתחמים החקלאים בבתי הספר מיועדים לקדם מדיניות של בתי ספר המגדלים לעצמם את המזון.

  • חקלאות עירונית מקדמת חקלאות עם מינימום פגיעה בסביבה ובמשאבים הטבעיים: מינימום שינוע, מים, אנרגיה וחומרי הדברה. תוצרת חקלאית שנמכרת קרוב למועד הקטיף וכך נשמרת לאורך זמן רב יותר אצל התושב, ושימוש במשאבים קיימים.

Did you know?

Get Involved

Other projects in this area:

bottom of page