top of page
האקדמיה לחקלאות עירונית.png

School for the training of urban farmers

יום חוויה או תרומה לעובדים

הכנת פסטו עם חקלאי הירדן - לקבוצות

חקלאים צעירים יוצרים ומחלקים פסטו טרי לתושבים

פעילות בחזרה לקהילה - לקבוצות

הכשרה הקבוצה לתרומה בנושאים של חקלאות למען הקהילה

חקלאות עירונית למען הקהילה - לקבוצות

סדנה לקבוצות של תרומה לקהילה

bottom of page